Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP

Statut szkoły


                                                  STATUT
                                                SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
                                         im. POLSKICH NOBLISTÓW
                                                w WIĘCBORKU
SPIS TREŚCI


Postanowienia ogólne ………………………………………………...….......3

Cele i zadania szkoły………………………………………………….............5

Nauczanie indywidualne………………………………………………...........16

Organy szkoły………………………………………......................................17

Organizacja szkoły…………………………………………………………..…27

Szkolny system wychowania………………………………………………….39

Wewnątrzszkolne zasady oceniania………………………………………....41

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły………………………………………...53

Uczniowie szkoły…………………………………………………………….…61

Postanowienia końcowe……………………………………………………….66

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Podstawa prawna. Nazwa szkoły. Informacje o szkole.

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku zwana w dalszej części Statutu Szkołą działa na podstawie:
1) Uchwały Nr XXX/219/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017r.
2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz 1943z póź.zm.)
3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
4) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami);
5) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59)
6) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60)
7) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (Dz.U z 2017r. poz. 1189
z póź.zm.)
8) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek (Dz.U. z 2017 poz. 1611)
9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017r. poz. 103)
10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1534)
11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 192. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach (Dz.U. z 1992r. nr 36, poz. 155 z późn. zm.)
12) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. z 2003r. nr 6, poz.69 ze zm.)
13) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 poz. 1591)
14) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017r. poz.356)
15) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 9 kwietnia 20002r.
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 nr 56 poz.506 z póź. zm.)
16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
17)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2017r. poz. 1596)
18) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz.1458 z póź. zm);
19) niniejszego Statutu
2. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku i jest placówką publiczną.
3. Szkoła jest jednostką budżetową, prowadzącą gospodarkę finansową w oparciu o ustawę
z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. )
4. Siedziba Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku mieści się
w Więcborku przy Alei 600-lecia 4.
5. Siedzibą Szkoły jest budynek położony w Więcborku na działce Nr 22 i 24.
6. Szkoła działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący, do którego należą miejscowości: Dalkowo, Witunia oraz miasto Więcbork – Aleja 600-lecia, ul. Bojowników
o Wolność i Demokrację, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Bolesława IV Kędzierzawego,
ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Bolesława Śmiałego, ul. Dobrawy, ul. Dworcowa,
ul. Franciszka Zubrzyckiego, ul. Gdańska, ul. Hanki Sawickiej, ul. Henryka Pobożnego,
ul. Henryka Brodatego, ul. Henryka IV Probusa, ul. I Armii Wojska Polskiego, ul. Janka Krasickiego, ul. Kazimierza II Sprawiedliwego, ul. Kazimierza Odnowiciela, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Konrada Mazowieckiego, ul. Krajeńska, ul. Krótka, ul. Książęca, ul. Leszka Białego, ul. Leszka Czarnego, ul. Mieczysława Wągrowskiego, ul. Mieszka I, ul. Mieszka II Lamberta, ul. Mieszka III Starego, ul. Piastów, ul. Pocztowa, ul. Pomorska, ul. Przemysława II, ul. Salomona Jaszuńskiego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Starodworcowa,
ul. Szlaku Bursztynowego, ul. Targowa, ul. Wandy Wasilewskiej, ul. Władysława Łokietka, ul. Władysława I Hermana, ul. Władysława II Wygnańca.

§2

1. W sprawach dotyczących szkoły używa się pieczęci o treści: Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Polskich Noblistów w Więcborku, Aleja 600-lecia 4, 89-410 Więcbork. Szkoła używa pieczęci urzędowych, tablic oraz stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Na stemplu: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku, Al. 600-lecia 4, 89 – 410 Więcbork, tel. (52) 3897027 NIP 5040075024 REGON 367993318
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§3

1. Organem prowadzącym jest Gmina Więcbork.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty,
z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie odrębnych przepisów.

3. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i finansowo-księgową Szkoły prowadzi Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

4. Cykl kształcenia trwa 8 lat. Nauka w szkole jest obowiązkowa i trwa do ukończenia szkoły lub do końca roku szkolnego, w którym uczeń ukończy 18 lat.

5. Zajęcia dydaktyczne mogą odbywać się w systemie zmianowym.

6. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.


CELE I ZADANIA SZKOŁY

§4

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz.59 ), aktach prawnych wydanych na jej podstawie oraz
w innych obowiązujących uregulowaniach prawnych.

2. Szkoła realizuje cele i zadania we współpracy z rodzicami, innymi szkołami i placówkami systemu oświaty, organizacjami wspierającymi system oświaty oraz innymi służbami
i instytucjami.
3. Misję Szkoły określa wstęp do Ustawy Prawo Oświatowe – Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie
i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych
i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości
i wolności”.
4. Głównym celem szkoły jest osiągnięcie założeń zawartych w Misji Szkoły.

§5

1. Głównym celem i zadaniem szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój młodzieży.
2. Cele i zadania szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.
3. W szczególności szkoła:
1) umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej szkoły;

2) zapewnia uczniom realizację Programu Wychowawczo-profilaktycznego szkoły
i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań;

3) z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, miedzy innymi poprzez:
a) organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, działalności turystyczno- krajoznawczej;
b) stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;
c) przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie;
d) zapewnianie poszanowania uczniom, ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
e) umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

4) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

5) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę
o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym;

6) kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

7) dostosowuje treści kształcenia do wymagań rynku pracy oraz wymagań egzaminacyjnych;

8) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;

9) umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania;

10) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury;

11) zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym.


§6

1. Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych. W szczególności:
1) umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizacje indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami, według zasad zapisanych w § 29;

2) organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;

3) nawiązuje współpracę ze szkołami średnimi w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego;

4) organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów Szkoły;

5) stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.

2. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.
3. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły.
4. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele wraz z uczniami
w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.

§7

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu
o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w szkole podstawowej.
2. Program nauczania ogólnego dopuszcza do użytku szkolnego dyrektor, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.
4. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
5. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów.
6. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

§8

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu z nauczycieli, zwanym dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
2. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek rodziców danej klasy.
3. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, poprzez:
1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 75 niniejszego statutu;

2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z obowiązującym regulaminem;

3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć
w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie
w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na przedmiotach wymagających podziału na grupy;

5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;

6) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa ( przepisy bhp, p.poż. regulaminy pracowni itp.)

4. Budynek szkoły i teren wokół szkoły objęte są nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

§9

1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną
i materialną:
1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:
a) organizowanie spotkań z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami,

b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,

c) organizację Rajdu integracyjnego,

d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga szkolnego,

e) udzielanie niezbędnej - doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji;

f) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,

g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej;

h) organizowanie, w porozumieniu z organem prowadzącym, nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.

2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

a) udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania uczniom pomocy materialnej,

b) udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania pomocy materialne uczniom Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku.


§10

1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1) realizację przyjętego w szkole Programu Wychowawczo-profilaktycznego;

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy;

5) działania pedagoga szkolnego;

6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami.

2. Szkolny Program Wychowawczo-profilaktyczny opracowuje na początku każdego roku szkolnego zespół nauczycieli, rodziców i uczniów zwany dalej Komisją Profilaktyki Szkolnej, powoływany przez dyrekcję szkoły. Szkolny program profilaktyki uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska. W skład komisji może wchodzić również pielęgniarka szkolna.
3. Szkolny Program Wychowawczo-profilaktyczny uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły.
4. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Szkolnego Programu Wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
5. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
6. Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom w formie określonej zarządzeniem dyrekcji.

§11

1. Szkoła organizuje uczniom uczęszczającym do niej, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w odpowiednim rozporządzeniu MEN oraz procedurach szkolnych.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na:
1) rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;

2) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych;

3) rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli;

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności uczniom:
1) niepełnosprawnym;

2) niedostosowanym społecznie;

3) zagrożonym niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnymi uzdolnieniami;

5) ze specyficznym trudnościami w uczeniu się;

6) z zaburzeniami komunikacji językowej;

7) z chorobami przewlekłymi;

8) z sytuacji kryzysowych i traumatycznych;

9) z niepowodzeniami edukacyjnymi;

10) z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny;

11) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska;

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) nauczyciela lub specjalisty;

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

5) pomocy nauczyciela;


5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna może być udzielana uczniom w formie:
1) klas terapeutycznych;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych terapeutycznych;

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej;

6) porad i konsultacji;


6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;


7. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
8. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
1) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników do 5, czas trwania zajęć– 45 minut;

2) zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy. Liczba uczestników wynosi do 4. Czas trwania zajęć – 45 minut;

3) zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć do 10. Czas trwania zajęć – 45 minut;

4) zajęcia rozwijające uzdolnienia. Zajęcia te organizowane są dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczebność grupy maksymalnie 8 osób. Czas trwania zajęć – 45 minut;

5) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Zajęcia te organizowane są dla uczniów mających trudności w nauce i problemy z opanowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Liczebność grupy do 8 uczniów. Czas trwania zajęć – 45 minut;

6) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. Wspomaganie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści;


9. Zadania pedagoga:
1) udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

2) informuje dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

3) prowadzi działania diagnostyczne dotyczące poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,

4) wspiera mocne strony dziecka,

5) podejmuje działania, których celem jest minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych oraz zapobieganie zaburzeniom zachowania,

6) realizuje różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

7) prowadzi terapię indywidualną i grupową

8) realizuje zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego:
a) udziela uczniom pomocy w planowaniu kształcenia i kariery, systematyczne diagnozuje zapotrzebowanie uczniów w tym zakresie,

b) gromadzi i udostępniania uczniom informacje edukacyjno-zawodowe,
c) prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;

d) koordynuje działania informacyjno-doradcze;

e) współpracuje z innymi nauczycielami w tym zakresie.


10 Zadania nauczycieli:
1) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

2) indywidualne rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

3) planowanie zaspokojenia indywidualnych potrzeb uczniów, w tym:
a) obserwacja i dokonywanie pomiarów pedagogicznych mających na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

b) realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
c) informowanie dyrektora szkoły o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

11. Dyrektor w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
1) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

2) powołuje zespoły składające się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem,

3) wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu,

4) na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane,

5) informuje na piśmie rodziców ucznia o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin,

6) decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy na podstawie wcześniejszej oceny efektywności tej pomocy, dokonanej przez zespół,

7) informuje rodziców o terminie spotkania zespołu,

8) wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej,


12. Zespół w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
1) ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

2) określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy,

3) opracowuje Plan działań wspierających, lub w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

4) dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

5) formułuje wnioski i zalecenia do dalszej pracy, określa formy, sposoby, okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy,

6) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych


13. Celem udzielanej rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
1) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych,

2) rozwijanie ich umiejętności wychowawczych,

3) pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom w formie:
a) porad,

b) konsultacji,

c) warsztatów i szkoleń,

14. Rodzice dziecka mają prawo:
1) wnioskować o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

2) do udziału w spotkaniach zespołu,

3) wnioskować o udział w spotkaniach zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty,

4) wnioskować o dokonanie przez zespół oceny efektywności form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem terminu ustalonego przez dyrektora szkoły.

15. Szkoła organizuje w miarę możliwości kształcenie:
1) uczniów niepełnosprawnych,

2) niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
w integracji z dzieci pełnosprawnymi

16. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
1) dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,

2) opracowuje Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu,

3) nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi,

4) w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu,

17. W celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym szkoła, za zgodą organu prowadzącego, może zatrudnić nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.
18. Uczniowie niepełnosprawni przystępują do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności,
a uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym
– w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
19. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje i podaje do publicznej wiadomości informacje o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów.
20. Rada Pedagogiczna, na podstawie informacji dyrektora CKE, wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminów do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb ucznia uwzględniając posiadane przez niego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

§12

1. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
2. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.
5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym.
6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.
7. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków,
w których zajęcia są realizowane.
8. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio
z uczniem wynosi dla uczniów :
1) klas I-III szkoły podstawowej 6-8 godzin,
2) klas IV-VI szkoły podstawowej 8-10 godzin,
3) klas VII-VIII szkoły podstawowej 10-12 godzin

10. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w pkt. 9 ust.1 realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, natomiast tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w pkt.9 ust. 2 i 3 – w ciągu co najmniej 3 dni.
11. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły.
12. Uczniom realizującym nauczanie indywidualne nie ustala się oceny zachowania.

§13
1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły.
4. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.


ORGANY SZKOŁY
§14

1. Organami Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku są:
1) Dyrektor szkoły,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców,

4) Samorząd Uczniowski.

2. Organy szkoły w wykonywaniu swych zadań współpracują ze sobą, w szczególności prowadzą bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach.
3. Każdy z wymienionych organów w § 14 ust. 1 działa zgodnie z ustawą Prawo oświatowe.
4. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora w przypadku, gdy szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów. Zakres czynności wicedyrektora opracowuje dyrektor szkoły.
5. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.
6. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
7. Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie szkoły. Skład osobowy Samorządu Uczniowskiego oraz tryb jego powoływania określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
8. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczniów. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
9. W szkole może działać Rada Szkoły. Powstanie Rady Szkoły organizuje Dyrektor szkoły
z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Rodziców, a także na wniosek Samorządu Uczniowskiego.

§15

1. Dyrektor szkoły:
1) Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a szczególności:

a) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;

b) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków
o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;

c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

d) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

e) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

f) podaje do publicznej wiadomości do 15 VI szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;

g) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń
i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza
i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;

h) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych w statucie szkoły,
i) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

j) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;

k) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;

l) zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka
w oparciu o odrębne przepisy;

m) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zezwoleń na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku nauki, obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania;

n) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami określonymi w statucie;

o) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia ( prawnymi opiekunami),

p) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych
i organizacyjnych;

q) opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;

r) umożliwiana podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;

s) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczyciel;

t) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów ósmoklasisty;

u) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich;

w) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;


2) Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:

a) opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny;

b) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego;

c) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

d) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;

e) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

f) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

g) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;

h) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;

i) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

j) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku
i stanu technicznego urządzeń na boisku szkolnym;

k) organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;

l) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;

m) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

3) Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

a) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

b) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi;

c) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;

d) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
e) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

f) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły;

g) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;

h) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;

i) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

j) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

k) wydaje decyzje administracyjne;

l) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

m) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

n) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

o) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;

p) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

4) Sprawuje opiekę nad uczniami:
a) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;

b) powołuje Komisję Stypendialną;

c) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce
i za osiągnięcia sportowe;

d) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;

e) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;

f) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.

2. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§16

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.
4. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;

2) zatwierdza Plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;

5) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;

6) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;

7) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego celu doskonalenia pracy szkoły


5. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
1) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;

2) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

3) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) opiniuje projekt finansowy szkoły;

5) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;

6) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza
i opiekuńcza;

7) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

8) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

9) opiniuje tygodniowy plan lekcji.

6. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;

4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;

5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

7) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;

8) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

9) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.

7. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.
8. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.


§17

1. W szkole działa Rada Rodziców.

2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.
3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.
4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rad oddziałowych każdego oddziału szkolnego, wybranych w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
5. W wyborach, o których mowa w ust. 4 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).
6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
9. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;

2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo-Profilaktyczny.

10. Program, o którym mowa w § 17 ust. 9 pkt. 2 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.
11. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
1) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;

2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

3) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania
i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

12. Rada Rodziców może:
1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

13. Rada Rodziców posługuje się pieczątką następującej treści „Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku, Al. 600-lecia 4, 89-410 Więcbork".

§18

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin zatwierdzony przez społeczność uczniowską.
4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
5. Regulamin, o którym mowa w ust. 3 nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu szkoły i przepisami prawa.
6. Samorząd przedstawia Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej
i sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.


Zasady współpracy organów szkoły.

§19

1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.
3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
4. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów.
6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i S.U w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej
w formie ustnej na jej posiedzeniu.
7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci.
9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 20 niniejszego statutu.


Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.

§20

1. Szkoła stwarza warunki do rozwiązywania sporów pomiędzy organami szkoły.

2. Do rozwiązywania sporów powołuje się Komisję Rozjemczą, w skład której wchodzą: Przewodniczący - dyrektor/wicedyrektor szkoły i po dwóch przedstawicieli wszystkich organów szkoły.

3. Przedstawiciele organów szkoły wybierani są w drodze głosowania tajnego.

4. Wniosek o rozstrzygniecie sporu składa się na piśmie na ręce dyrektora szkoły.

5. Komisja Rozjemcza zbiera się w ciągu 3 dni od daty wpłynięcia wniosku w składzie
stosownym do rodzaju sporu.

6. W rozwiązywaniu sporu: rodzice – nauczyciele, rodzice – dyrektor nie uczestniczą przedstawiciele uczniów.

7. O sposobie rozstrzygnięcia sporu powiadamia się zainteresowane strony na piśmie.

8. Od decyzji Komisji Rozjemczej przysługuje stronom prawo do odwołania w ciągu 7 dni, odwołanie składa się na ręce dyrektora.

9. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu przez Komisję Rozjemczą stronom przysługuje prawo do odwołania do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

10. Decyzja podjęta przez organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

11.W uczniowskich sprawach spornych ustala się następujący tryb rozwiązania sporu:

1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego osobiście lub za pośrednictwem przewodniczącego klasy,

2) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz
z przedstawicielem samorządu rozstrzyga kwestie sporne,

3) sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.


ORGANIZACJA SZKOŁY

§21

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę do dnia 25 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się:
1) liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

2) ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.


§22

1. Zajęcia w szkole prowadzone są:
1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy , opisanych w niniejszym statucie;

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, religii, etyki, zajęcia WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne;

4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne, z edukacji dla bezpieczeństwa;

5) w toku nauczania indywidualnego;

6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;

7) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;

8) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

9) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej
w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego (2 godz.);

10) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich;

2. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.1.

§23

1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do Szkoły i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia szkoły w normalnym trybie, można organizować klasy przysposabiające do pracy.
2. Oddział organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne przepisy.
3. Po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor kieruje ucznia do oddziału, o którym mowa w ust. 1, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za zgodą rodziców ucznia, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.


Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych
§24

1. W pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego dla uczniów klas czwartych przeprowadza się sprawdzian kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników i oceny końcowej w poprzednim etapie edukacyjnym dokonuje się tworzenia grup
o określonym poziomie znajomości języka.

2. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych od 10 do 24 uczniów. Jeżeli w szkole są tylko dwa oddziały tego samego etapu edukacyjnego, zajęcia z języków obcych oraz przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone
w grupach międzyoddziałowych liczących nie mniej niż 7 osób.

3. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy w oddziale liczącym więcej niż 30 osób , na czas prowadzenia ćwiczeń.

4. Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego.

5. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

6. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (biologia, fizyka, chemia, przyroda) dokonuje się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej.


§ 25

1. Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach prawa.
§ 26

1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 27

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni publicznej, w tym publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.


§ 28

1. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.


§ 29

Indywidualny tok nauki.

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN w sprawie warunków
i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

§ 30

Formy współpracy szkoły z rodzicami.

1. Współpraca dyrektora szkoły z rodzicami polega na:
1) zapoznawaniu rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. organizacja szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do klas I- za pośrednictwem wychowawców klas,

2) udziale dyrektora szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie
o bieżących problemach szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły,

3) przekazywaniu informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań
z rodzicami,

4) rozpatrywaniu wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich;

5) wyjaśnianiu problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących pracy od wychowawców, Klasowych Rad Rodziców i Rady Rodziców.

2. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:
1) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach
i problemach,

2) spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez dyrekcję szkoły):

a) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,

b) ustalenie form pomocy,

c) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,

d) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,

e) omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i szkoły,

f) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.),

g) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, imprezach sportowych,

h) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiana nieobecności przez uczniów.

3) Indywidualne kontakty:

a) wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze,

b) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste,

c) udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych,

d) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie do poradni psychologiczno- pedagogicznej,

e) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji
z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych według warunków określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.


§ 31

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny:

1) Podstawą prawną działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego;

2) Funkcjonowanie dziennika określają „Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego”,

3) Z tytułu udostępniania rodzicom informacji poprzez dziennik elektroniczny nie są pobierane od rodziców opłaty,

4) W szkole w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe formy komunikacji
z rodzicami (wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z rodzicami),

3. W szkole funkcjonuje Teczka Wychowawcy Klasy.
4. Teczkę wychowawcy klasy zakłada się dla każdego oddziału. Za jej prowadzenie odpowiada wychowawca klasy.
5. Teczki wychowawcy klasy zawierają:
1) Plan pracy wychowawczej wraz z tematyką pedagogizacji rodziców i tematyką godzin do dyspozycji wychowawcy;

2) Wykaz uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

3) Informacje od rodziców, opinie pedagoga;

4) Wykaz uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) Informację zwrotną dotyczącą prognozowanych ocen niedostatecznych śródrocznych, rocznych i końcowych;

6) Protokoły ze spotkań zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale i inne ważne ustalenia;

7) Istotne informacje od nauczycieli uczących;

8) Listę obecności rodziców na zebraniach;

9) Protokoły zebrań z rodzicami;

10) Notatki służbowe istotnych rozmów i ustaleń z rodzicami;

11) Listę wpłat na Radę Rodziców, ubezpieczenie itp.

12) Ciekawostki z życia klasy (jeśli jest taka potrzeba);

13) Wykorzystane ankiety, badania, protokoły głosowań, karty wystawiania oceny zachowania, inne istotne dokumenty;

6. Teczka Wychowawcy jest własnością szkoły.

§ 32

1. Dyrektor szkoły opracowuje plan WDN - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN dyrektor szkoły powołuje szkolnego lidera WDN .


§ 33

Działalność innowacyjna i eksperymentalna

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, oraz opinii Rady Rodziców.

3. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt 1,nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.


§ 34

Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy.

1. W szkole działają następujące zespoły nauczycielskie: oddziałowe, wychowawcze, przedmiotowe, problemowo – zadaniowe.
2. Wszystkie zebrania zespołów są protokołowane.
3. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do 15 września,
a dokumenty przekazane dyrektorowi szkoły.

§ 35

Zespoły oddziałowe.

1. Liczba zespołów oddziałowych jest równa ilości oddziałów w danym roku szkolnym. Zespół tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale.
2. Zadania zespołu to:
1) ustalenie sposobów realizacji programów nauczania dla danego oddziału oraz ewentualnego ich modyfikowania w razie potrzeby;

2) korelowanie treści programowych przedmiotów w trakcie realizacji
i porozumiewanie się co do wymagań oraz organizowanie mierzenia osiągnięć uczniów;

3) uzgodnienie harmonogramu prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów
w danym semestrze (nie więcej niż dwie prace w tygodniu);

4) wnioskowanie do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej w sprawach pedagogicznych, opiekuńczych i profilaktycznych;

3. W spotkaniach zespołów oddziałowych mogą brać udział przedstawiciele Klasowej Rady Rodziców.
4. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy.

§ 36

Zespół wychowawczy.

1. W skład zespołu wychowawczego wchodzą wychowawcy oddziałów. Pracą zespołu kieruje pedagog szkolny.
2. Zadania zespołu to:
1) analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być zgodne z oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak
i rodziców oraz uwzględniać założenia programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

2) ocenianie efektów pracy wychowawczej;

3) ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów na danym poziomie klas.

3. Zespoły spotykają się jeden raz w semestrze lub częściej (w razie zaistniałych problemów wychowawczych) z inicjatywy pedagoga lub dyrektora szkoły.

§ 37

Zespoły przedmiotowe

1. W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:
1) humanistyczny;

2) matematyczno-przyrodniczy;

3) języków obcych;

4) n-li wych. fizycznego;

5) n- li edukacji wczesnoszkolnej

2. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów, którzy wybierają przewodniczącego na bieżący rok szkolny.
3. Każdy z nauczycieli należy do jednego zespołu przedmiotowego.
4. Zadania zespołu to:
1) ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników;

2) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki;

3) ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych, próbnych egzaminów oraz opracowanie ich wyników;

4) nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad, konkursów, egzaminów zewnętrznych;

5) udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.

5. Zespoły przedmiotowe spotykają się dwa razy w semestrze lub częściej. Ostatnie zebranie powinno w tematyce uwzględnić organizację pracy w przyszłym roku szkolnym i odbyć się
z udziałem dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
§ 38
Zespoły problemowe

1. Zespoły te zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez dyrektora szkoły.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub wskazany przez dyrektora szkoły.
3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie poszczególnych zadań.

§ 39
Działalność na rzecz szkoły

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia
i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
2. Podjęcie działań w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu opinii Rady Szkoły i Rady Rodziców.
3. W szkole może działać wolontariat.
4. Dyrektor szkoły zapewnia warunki do działania wolontariatu w szkole.
5. Wolontariat może być podjęty przez Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
6. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może powołać Radę wolontariatu.
7. Szczegółowy tryb organizacji Wolontariatu i realizacji jego działań reguluje Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

§ 40

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą .


§ 41

1. W Szkole działa biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną. Służy do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, wspiera doskonalenia zawodowe nauczycieli. Jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej,
w tym do korzystania z innych typów bibliotek i ośrodków informacji.
3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
4. Biblioteka gromadzi i opracowuje zbiory, prowadzi przysposobienie czytelniczo-informacyjne uczniów.
5. Zadaniem biblioteki i w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku jest :
1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej
i medioteki,

3) prowadzenie działalności informacyjnej;

4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych
i informacyjnych;

5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;

6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;

7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;

8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;

9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;

10) organizacja wystaw okolicznościowych

11) dystrybucja podręczników.


6. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:

a) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki i medioteki,

b) prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej,

c) prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,

d) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekarzami i innymi instytucjami pozaszkolnymi;

2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:

a) gromadzenie zbiorów,

b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) selekcjonowanie zbiorów,

d) opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli i uczniów,

e) prowadzenie dokumentacji pracy.

7. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły.
8. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.
9. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców
i innych ofiarodawców.

§42

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole szkoła organizuje świetlicę.
2. Do zadań świetlicy należy :
1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej
w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,

4) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,

6) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,

7) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy, a w miarę potrzeb z innymi instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku.


§43

1. Dowożenie uczniów organizuje dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Więcborku.

SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA

§ 44

1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.


§ 45

1. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.


§ 46

1. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:

1) pracy nad sobą;

2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;

3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;

4) rozwoju samorządności;

5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska;

6) budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą;
7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.


§ 47

1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia.

2. Uczeń:

1) Zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły;
2) Szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
3) Umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym państwie oraz świecie;
4) Zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
5) Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
6) Jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,
7) Zna, rozumie i realizuje w życiu:
a) zasady kultury bycia,
b) zasady skutecznego komunikowania się,
c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
d) akceptowany społecznie system wartości
8) Chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń:
9) Umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
10) Jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

§ 48

1. W oparciu o Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny. Program wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
1) Poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;
2) Przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;
3) Wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;
4) Pomoc w tworzeniu systemu wartości;
5) Strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:
a) adaptacja,
b) integracja,
c) przydział ról w klasie,
d) wewnątrzklasowy system norm postępowania,
e) określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,
f) kronika klasowa, itp.

6) Budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:
a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,
b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,
c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału
w podejmowaniu decyzji rodziców i uczniów,
d) wspólne narady wychowawcze,
e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,
f) faktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska,
g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy” .
7) Strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne.
8) Promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną zdrowia.
9) Preorientacja zawodowa.


WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

§ 49

1. Cele oceniania:
1) Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie.
2) Pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
3) Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
4) Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
i uzdolnieniach ucznia.
5) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.


§ 50

Zasady oceniania uczniów.

1. Ocenianiu podlegają :
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych, rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych, rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej, rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali
i w formach przyjętych w szkole;
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
4) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych, śródrocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej, śródrocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
5) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania uczniom i rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej
w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w statucie szkoły.

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki nauczyciel powinien w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć systematyczność udziału w tych zajęciach, jego aktywny udział w sportowym życiu szkoły oraz możliwości psychofizyczne ucznia i jego postęp w usprawnianiu się.

7. Oceny z przedmiotów nauczania wystawiane są w trakcie okresu klasyfikacyjnego (oceny cząstkowe) oraz po zakończeniu tego okresu (ocena klasyfikacyjna); ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy na koniec danego okresu klasyfikacyjnego.

8. Częstotliwość oceniania określają przedmiotowe systemy oceniania, przy czym liczba ocen cząstkowych w ciągu okresu klasyfikacyjnego nie może być mniejsza niż 4.

9. Oceny cząstkowe wpływają na ocenę klasyfikacyjną z różną wagą; ocena klasyfikacyjna nie musi być równa średniej arytmetycznej ocen cząstkowych.

10. Oceny cząstkowe, oceny proponowane na okres klasyfikacyjny, oceny klasyfikacyjne
i oceny zachowania wpisują nauczyciele do dziennika elektronicznego.

11. Ocenianiu z przedmiotów edukacyjnych podlegają:
1) umiejętności i wiedza ucznia;
2) stosowanie nabytej wiedzy i umiejętności;
3) posługiwanie się językiem przedmiotu;
4) przygotowanie się ucznia do lekcji;
5) praca ucznia

12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

13. Oceny klasyfikacyjne ustala się wg następującej skali stopniowej:
a) Oceny pozytywne
1) stopień celujący 6 (cel)
2) stopień bardzo dobry 5 (bdb)
3) stopień dobry 4 (db)
4) stopień dostateczny 3 (dst)
5) stopień dopuszczający 2 (dop)
b) ocena negatywna – stopień niedostateczny 1 (ndst)
14. Oceny cząstkowe ustala się w skali określonej w pkt. 13 rozszerzonej o oceny 2+, 3+, 4+, 5+.

15. W klasach edukacji wczesnoszkolnej ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest oceną opisową i uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniu uzdolnień.

16. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów. W PZO dopuszcza się możliwość ustalania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
w formie opisowej.

1) w klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;
b) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia,

2) w klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

3) w klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

4) w klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

5) w klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy
i umiejętności z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);
b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności.

6) W klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań
o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

§ 51

1. W przedmiotowych systemach oceniania dopuszcza się stosowanie punktowej skali ocen cząstkowych, pod warunkiem wskazania przez nauczyciela algorytmu przeliczania klasyfikacyjnych ocen punktowych na skalę ocen określoną w pkt. 13 §52.
2. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. Roczna ocena z tych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, a ocena końcowa na ukończenie szkoły.
3. Uczeń, który w wyniku rocznej lub końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.

§ 52

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
4. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu pod warunkiem, że przedmiot ten jest kontynuowany w klasie programowo wyższej.
5. Na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna Dyrektor Szkoły udostępnia do wglądu dokumentację z przeprowadzenia egzaminu w odpowiedzi na wniosek określając termin.


§ 53

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami jednak nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
4. Na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna dyrektor udostępnia do wglądu dokumentację z przeprowadzenia egzaminu w odpowiedzi na wniosek określając termin.


§ 54

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem lub kończy szkołę z wyróżnieniem.

3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

4. Promowania do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym dokonuje się w oparciu o odrębne przepisy prawa oświatowego.

5. Decyzję o ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym podejmuje się w oparciu o odrębne przepisy prawa oświatowego.


§ 55

Ocenianie zachowania ucznia.

1. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o kryteriach i zasadach oceniania zachowania zawartych w statucie szkoły.

2. Ocenę zachowania począwszy od klasy czwartej ustala się według następującej skali:
1) wzorowe wz.
2) bardzo dobre bdb.
3) dobre db.
4) poprawne pop.
5) nieodpowiednie ndp.
6) naganne nag.

3. Ocenę zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, uczniów danej klasy oraz samego ucznia. Śródroczna i roczna ocena zachowania musi zostać ustalona przez wychowawcę zgodnie z zapisami w statucie i jest ostateczna.

4. Dokumentację trybu oceniania zachowania stanowi indywidualna karta oddziału zawierająca:
1) ocenę zachowania proponowaną przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów
2) samoocenę ucznia
3) ocenę klasy
4) proponowaną ocenę wychowawcy

5. Ocena może być zmieniona na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

6. W przypadku stwierdzenia rażącego przekroczenia zasad współżycia i norm zachowania przez ucznia, po zakończeniu posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej, wychowawca klasy ma prawo złożyć wniosek o nadzwyczajne posiedzenie rady pedagogicznej w dodatkowym terminie, celem zmiany oceny.

7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.

8. Ocena zachowania w klasach edukacji wczesnoszkolnej jest oceną opisową. Wyraża opinię o spełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze, postawie wobec kolegów
i innych osób oraz aktywności społecznej.

9. Uczniom realizującym edukację domową nie ustala się oceny zachowania.

§ 56

1. Kryteria oceniania zachowania:
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a) podczas zajęć szkolnych zawsze zachowuje się bez zarzutu, nie wymaga upomnień zarówno nauczycieli jak i innych pracowników szkoły,
b) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, a nieobecności usprawiedliwia zgodnie z zasadami zawartymi w § 58.
c) powierzone funkcje pełni aktywnie i bez zarzutów, przejawia własną inwencję
i pomysłowość w realizacji zadań,
d) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,
e) zawsze przestrzega zasad życia szkoły,
f) troszczy się o mienie szkoły.

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który sporadycznie nie wypełnia kryteriów na ocenę wzorową,

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) nie narusza zasad życia szkoły,
b) nie sprawia problemów wychowawczych prezentując przeciętną postawę (nie wyróżnia się niczym szczególnym w życiu szkoły),

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: narusza zasady życia szkoły, ale upomniany stara się poprawić swoje zachowanie,

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który narusza zasady życia szkoły, nie reaguje na upomnienia nauczycieli,
6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów kwalifikujących go do otrzymania co najmniej oceny nieodpowiedniej,

§ 57

1. Na ocenę zachowania ponadto wpływa:
1) liczba opuszczonych i nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych:
a) od 1 do 9 godzin lekcyjnych – uczeń otrzymuje ocenę nie wyższą niż bardzo dobra,
b) od 10 do 18 godzin lekcyjnych uczeń otrzymuje ocenę nie wyższą niż dobra,
c) od 19 do 28 godzin lekcyjnych – uczeń otrzymuje ocenę nie wyższą niż poprawna,
d) od 29 do 38 godzin lekcyjnych – uczeń otrzymuje ocenę nie wyższą niż nieodpowiednia,
e) powyżej 38 godz. – uczeń otrzymuje ocenę naganną,

2) nieobecności w świetlicy szkolnej traktowane są jak nieobecności na zajęciach dydaktycznych,

3) korzystanie z używek (tytoń, alkohol) oraz wszelkich środków odurzających,
a) w przypadku stwierdzenia u ucznia więcej niż raz zażywania ww. środków uczeń otrzymuje ocenę naganną,

4) spóźnianie się na zajęcia lekcyjne:
a) nieuzasadnione spóźnienia na lekcje będą przy ustalaniu oceny zachowania traktowane w myśl zasady: 4 spóźnienia = 1 godzina nieusprawiedliwionej nieobecności,

5) ubiór ucznia, który być schludny, nie może utrudniać udziału w zajęciach ani naruszać zasad BHP,

6) korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń zapisujących
i odtwarzających dźwięk i obraz:
a) telefony i inne urządzenia w czasie lekcji, zajęć świetlicowych i przerw muszą być wyłączone i schowane,
b) w szczególnych przypadkach konieczność skorzystania z telefonu uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem prowadzącym zajęcia lub nauczycielem dyżurującym,
c) w przypadku naruszenia powyższych zasad uczeń oddaje nauczycielowi telefon lub inne urządzenie, a nauczyciel składa urządzenie w depozycie u dyrektora szkoły,
d) telefon lub inne urządzenie od dyrektora odbiera rodzic/prawny opiekun ucznia,
e) jeżeli uczeń nie odda urządzenia, to w czasie najbliższej przerwy udaje się
z nauczycielem na rozmowę do dyrektora szkoły, o zajściu informowany jest wychowawca klasy (wpisem w dzienniku elektronicznym), który wzywa rodziców/opiekunów prawnych do szkoły.

7) opuszczanie terenu szkoły przez ucznia:
a) w przypadku naruszenia zakazu opuszczania terenu szkoły przez ucznia, nauczyciel odnotowuje tę sytuację w dzienniku elektronicznym, wychowawca powiadamia rodzica / opiekuna prawnego,

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że śródroczna/roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 58
Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych

1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.

2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.
3. Zwolnienia na podstawie informacji od rodzica z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub wicedyrektora szkoły, a wychowawcę informuje w najbliższym możliwym terminie.

4. Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności.

5. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole do siódmego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.

6. O usprawiedliwieniu nieobecności ucznia dostarczonym po terminie archiwizacji dziennika decyduje wychowawca klasy wraz z administratorem dziennika.


7. Jeżeli uczeń nie realizuje obowiązku nauki/obowiązku szkolnego wychowawca ma obowiązek uruchomić procedurę stosowaną wobec uczniów naruszających obowiązek szkolny.


§ 59

Informowanie o ocenach

1. Ocena szkolna jest jawna.

2. Nauczyciel informuje:
1) ucznia o jego ocenie na bieżąco,
2) rodziców/opiekunów prawnych ucznia o jego ocenie poprzez informację w dzienniku elektronicznym oraz podczas spotkań z rodzicami/prawnymi opiekunami w formie wydruku z ocenami:
a) w przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie pojawia się na zebraniu, dokument
z ocenami jest przekazywany uczniowi wraz z oświadczeniem dla rodzica
o zapoznaniu się z ocenami, które uczeń dostarcza wychowawcy w ciągu trzech dni;
w przypadku niedostarczenia podpisanego przez rodzica oświadczenia, rodzic zostaje poinformowany drogą urzędową
3) Radę Pedagogiczną na posiedzeniach klasyfikacyjnych.

3. Obowiązkiem szkoły jest zaznajomienie rodziców i uczniów z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych zgodnie z obowiązującym szkołę odpowiednim rozporządzeniem MEN.

4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do końca września, informują uczniów oraz rodziców/prawnych opiekunów o:
1) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej/śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i trybie odwołania od procedury ustalenia oceny zachowania oraz skutkach ustalenia oceny nagannej oceny zachowania.


§ 60

1. Najpóźniej na 3 tygodnie przed ostatecznym terminem wystawienia ocen, ustalonym przez dyrektora szkoły wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej (śródrocznej) ocenie zachowania poprzez wpis w dzienniku elektronicznym lub inny sposób ustalony indywidualnie z rodzicem/prawnym opiekunem. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują o przewidywanych rocznych lub śródrocznych ocenach uczniów przez wpis w dzienniku elektronicznym na 4 tygodnie przed ostatecznym terminem wystawienia ocen, ustalonym przez dyrektora szkoły.
2. Wychowawca klasy, jak i nauczyciel danego przedmiotu, zobowiązany jest do udzielania rzetelnej informacji w sprawach dotyczących osiągnięć i niepowodzeń ucznia oraz jego zachowania. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie.
3. Ostateczny termin ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ustala dyrektor szkoły na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 61

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

1. Przewidywane śródroczne lub roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych poprawiać mogą uczniowie:
1) terminowo przystępujący do prac klasowych lub uzupełniający je w terminie 2 tygodni i przystępujący do ich poprawy w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej,
2) z dopełnienia tego warunku mogą być zwolnieni uczniowie, których częste nieobecności spowodowane poważną chorobą zostały usprawiedliwione przez rodziców/opiekunów prawnych.
2. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia zgłaszają chęć poprawy proponowanej oceny śródrocznej lub rocznej składając umotywowany wniosek do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o przewidywanej ocenie, dyrektor w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia, wychowawcą ucznia i pedagogiem szkolnym podejmuje decyzje o dopuszczeniu do egzaminu w terminie 7 dni roboczych od wpłynięcia wniosku, o podjętej decyzji dyrektor informuje rodziców (opiekunów prawnych) pisemnie.
3. Oceny mogą być poprawiane w formie egzaminu pisemnego i ustnego lub praktycznego (szczególnie w przypadku zajęć wychowania fizycznego, artystycznych, plastyki, muzyki, techniki i informatyki). Sposób ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne i to on przygotowuje materiały egzaminacyjne.
4. W celu przeprowadzenia egzaminu dyrektor szkoły powołuje komisję w skład której wchodzą dyrektor lub wicedyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący zajęcia
i nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, przy czym nauczyciel prowadzący zajęcia może zrezygnować z udziału w pracach komisji, termin egzaminu ustala się za porozumieniem stron, nie później jednak niż na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
5. Niezdanie egzaminu powoduje ustalenie oceny śródrocznej/rocznej takiej jak przewidywana.

§ 62

1. Szkoła informuje rodziców/prawnych opiekunów i uczniów o terminach i przepisach dotyczących egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego przez okręgową komisje egzaminacyjną.
2. Uczniowie klas VIII przystępują do egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną, obejmujący:

1) umiejętności i wiadomości z zakresu języka polskiego
2) umiejętności i wiadomości z zakresu matematyki
3) umiejętności i wiadomości z zakresu języka obcego nowożytnego
4) umiejętności i wiadomości z zakresu jednego z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia.

3. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w terminie do 31 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły.

4. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły.

§ 63

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna/śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna/śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.


§ 64
Przedmiotowe zasady oceniania

1. Przedmiotowe zasady oceniania opracowane przez poszczególnych nauczycieli lub grupy nauczycieli podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.
2. Przedmiotowe zasady oceniania nie mogą zawierać postanowień sprzecznych z treścią statutu szkoły.
3. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych zasadach oceniania.
4. Przedmiotowe zasady oceniania określają ponadto:
a) rodzaje sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów oraz ich częstotliwość,
b) liczba prac klasowych w okresie klasyfikacyjnym i sposób ich oceniania,
c) zasady wglądu ucznia i jego rodziców do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia,
d) zasady poprawy ocen niedostatecznych otrzymanych z prac klasowych,
e) sposoby przekazania uczniom informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron pracy ucznia oraz ustalenie kierunków dalszej pracy w celu jej poprawienia.

§ 65
1. Obowiązujące pisemne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:
a) praca klasowa - godzinna lub dwugodzinna praca pisemna obejmująca treści z danego działu,
b) sprawdzian - godzinna lub krótsza praca pisemna obejmująca treści nauczania z co najmniej 5 tematów obejmujących teorię,
c) kartkówka - najwyżej dwudziestominutowa praca pisemna obejmująca treści nauczania maksymalnie z 3 ostatnich tematów obejmujących teorię.
d) diagnoza – przeprowadzana zgodnie z corocznie ustalanym harmonogramem
2. Pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności, o których mowa w pkt.1 przeprowadzane są zgodnie z następującymi zasadami:
a) w klasach 1-3 w tygodniu może odbyć się jeden sprawdzian lub kartkówka – zapowiadana nie później niż odpowiednio 7 i 3 dni wcześniej
b) w klasach 4-6 w danym dniu nauki może odbyć się tylko jeden sprawdzian, praca klasowa lub kartkówka a w tygodniu nie więcej niż 3 tego typu formy sprawdzania wiedzy, przy czym sprawdziany i prace klasowe maksymalnie 2,
c) w klasach 7-8 w danym dniu nauki może odbyć się tylko jeden sprawdzian lub praca klasowa a w tygodniu – co najwyżej 3 sprawdziany lub prace klasowe,
d) o terminie sprawdzianu lub pracy klasowej i zakresie objętego nimi materiału, uczniowie muszą być powiadomieni na lekcji danego przedmiotu nie później niż 7 dni przed terminem, a w klasach 1-6 kartkówki muszą być zapowiadane z 3 dniowym wyprzedzeniem,
e) termin sprawdzianu lub pracy klasowej nauczyciel zaznacza w dzienniku elektronicznym,
f) w przypadku zmiany terminu zapowiedzianego sprawdzianu na wniosek uczniów, nauczyciel ustala inny termin, przy czym w takich sytuacjach zapis w pkt. 2 podpunktach a), b) i c) tracą moc,
g) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia uczniów o wynikach nie później niż
w 10 dni roboczych po napisaniu pracy klasowej sprawdzianu, lub kartkówki; termin ulega przesunięciu w przypadku nieobecności nauczyciela, planowanych przerw
w nauce lub imprez szkolnych,
h) przekroczenie przez nauczyciela terminu określonego w pkt. 2 podpunkt e) powoduje unieważnienie wyników sprawdzianu z zastrzeżeniem przypadku, gdy uczeń wyraża zgodę na wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego,
i) uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub pracy klasowej, ma obowiązek zaliczenia objętego nim materiału w terminie 14 dni od powrotu do zajęć szkolnych, przy czym jeżeli uczeń był nieobecny tylko w dniu sprawdzianu lub pracy klasowej jest zobowiązany przystąpić do niego na kolejnej lekcji lub w terminie ustalonym przez nauczyciela,
j) nie podlegają zasadom określonym w pkt. 2a-2c oraz 2g pisemne formy sprawdzania opanowanych umiejętności takich jak np. znajomość ortografii, sprawność rachunkowa,
k) uczeń ma prawo poprawiać oceny z pracy klasowych (zgodnie z warunkami opisanymi w PZO z danego przedmiotu).

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 66

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Nauczycieli zatrudnia lub zawiera z nimi umowę o pracę dyrektor szkoły na podstawie odrębnych przepisów.
3. Jeżeli w szkole są uczniowie objęci kształceniem specjalnym i posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawność sprzężona, zatrudnia się dodatkowo:
a) Nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub
b) W przypadku klas I-III – asystenta nauczyciela
c) Pomoc nauczyciela

4. Jeżeli w szkole są uczniowie objęci kształceniem specjalnym i posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w §68 pkt.3 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, w szkole można zatrudnić dodatkowo:

a) Nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub
b) W przypadku klas I-III – asystenta nauczyciela
c) Pomoc nauczyciela

5. Zadania nauczycieli, o których mowa w §66 pkt.3 i 4 określają odrębne przepisy.

6. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy, dyrektor szkoły.

§ 67

Zadania nauczycieli

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
2) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika
i poinformowanie o nim uczniów;
3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów;
5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
6) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
7) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu ocena niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;
8) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;
9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
10) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
11) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
12) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej
i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia zawodowego zgodnie ze szkolnym planem WDN;
13) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;
14) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę miedzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów K.p;
15) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub zajęć pozalekcyjnych, opracowanie planu dydaktycznego, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;
16) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
17) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
18) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
19) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w Szkole

§ 68

1. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów oraz zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym.

2. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione
w ust. 1 pkt. 4 w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

W ramach nawiązanego stosunku pracy nauczyciel może realizować zajęcia w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich.


§ 69
Zadania wychowawców klas

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;
5) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
6) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
7) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
8) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
9) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego
i efektywnego organizowania sobie pracy;
10) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce,
11) analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami
i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce,
12) pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,
13) badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
14) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
15) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań
i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
16) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;
17) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
18) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
19) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskiem
o udzielenie pomocy.

§ 70

1. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen
2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego
4) wypisuje świadectwa szkolne;
5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

2. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z :
1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia


§ 71

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne
i inne.)Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;
4) dbania , by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili , nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
5) egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
6) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły
7) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku,
4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora;
5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia
z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
7. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
8. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
9. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.
10. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych
i zagranicznych, obowiązującej w Szkole.
11. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :
1) nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,
2) powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć
3) powinien dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu,
4) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo,
5) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.


§ 72

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Zakres obowiązków pracowników a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły i zmieszczony jest w teczce akt osobowych pracowników. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
9) Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są swoją postawą i zachowaniem uczestniczyć w procesie wychowawczym oraz dbać o bezpieczeństwo w szkole

§ 73

1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.
2. Na stanowisko wicedyrektora powołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

3. Do zadań Wicedyrektora należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie hospitacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
2) nadzór nad Samorządem Uczniowskim;
3) kierowanie Komisją Stypendialną;
4) udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej uczniom;
5) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;
6) prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;
7) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;
8) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
9) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
10) opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich zamianach organizacyjnych;
11) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
12) opracowywanie harmonogramu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas;
13) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek;
14) opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;
15) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka;
16) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;
17) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
18) nadzór nad organizacjami , stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole za zgodą dyrektora szkoły i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie działania programowego;
19) opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
20) kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego przedmiotu;
21) kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania;
22) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
23) dbanie o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt;
24) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;
25) przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www szkoły oraz systematycznie kontrolowanie jej zawartość;
26) kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
27) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora szkoły;
28) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;
29) kontrolowanie pracy pracowników obsługi ;
30) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
31) wykonywanie poleceń dyrektora szkoły.
32) zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.

§ 74


1. Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego.
2. Do obowiązków pedagoga szkolnego należy w szczególności:
1) rozpoznanie warunków życia i nauki młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem uczniów sprawiających trudności w realizowaniu procesu dydaktyczno – wychowawczego,
2) opracowanie wniosków dotyczących pomocy uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
3) pozyskiwanie informacji na temat sposobów spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną i planowanie działań wychowawczych zapobiegających patologiom,
4) udzielanie pomocy nauczycielom i wychowawcom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
5) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności
w wychowywaniu własnych dzieci,
6) utrzymanie stałych kontaktów z poradnią wychowawczo – psychologiczną, wnioskowanie, w razie potrzeby, o kierowanie spraw uczniów zagrożonych niedostosowaniem lub niedostosowanych społecznie do sądu rodzinnego lub sądu dla nieletnich,
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej
8) udzielanie pomocy uczniom przeżywającym niepowodzenia szkolne na tle
konfliktów rodzinnych, rówieśniczych, środowiskowych i szkolnych,
9) prowadzenie i nadzorowanie, we współpracy ze szkolną pielęgniarką
i wychowawcami, szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi, paleniu tytoniu oraz współdziałanie w wychowaniu zdrowotnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zapobieganiem HIV, AIDS
i narkomanii,
10) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych w szkole na rzecz uczniów
w zakresie wyboru przez nich dalszego kierunku kształcenia,
11) koordynowanie działań związanych z dalszą realizacją obowiązku szkolnego w innych placówkach oświatowo – wychowawczych,
12) współpraca z wychowawcami i innymi pracownikami szkoły w egzekwowaniu od uczniów przestrzegania ustaleń Statutu Szkoły,
13) współpraca z policją w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku
w szkole i na jej terenie;
14) dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej w szkole oraz prezentowanie jej na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
15) współpraca z dyrektorem Szkoły w zakresie egzekwowania realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów.

3. Pedagog szkolny prowadzi:
1) dziennik pedagoga,
2) teczki indywidualne uczniów zawierające dokumentację badań i czynności uzupełniających.

§ 75
1. W szkole obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.
2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych
w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem.
3. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 76

1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły w określony przez zasady przyjmowania sposób.

2. W szkole obowiązuje KODEKS UCZNIA, w brzmieniu:

Każdy uczeń szkoły ma prawo :

1) uczyć się w sposób ciekawy i mądry,
2) prosić o wytłumaczenie, jeżeli czegoś nie rozumie,
3) zadawać pytania,
4) mieć inne zdanie,
5) mówić, co myśli i czuje, pamiętając o tym, by nie urazić innych,
6) wiedzieć czego będzie się uczyć, po co, w jaki sposób i jakie wymagania będzie mu stawiał nauczyciel,
7) wiedzieć jaką dostał ocenę, dlaczego taką, co musi robić, aby uzyskać jeszcze lepszą,
8) uczestniczyć po lekcjach w zajęciach, które go interesują,
9) czuć się bezpiecznie,
10) zwrócić się o pomoc, gdy jej potrzebuje,
11) uzyskać pomoc pieniężną, jeśli mu przysługuje,
12) działać w samorządzie uczniowskim i wydawać szkolną gazetkę,
13) wybrać opiekuna samorządu uczniowskiego,
14) zakładać organizacje działające w szkole i należeć do nich,
15) korzystać po zajęciach lekcyjnych z: boiska, biblioteki szkolnej, świetlicy, stołówki, sal lekcyjnych oraz z pomocy dydaktycznych,
16) organizować w szkole, w porozumieniu z dyrektorem, różnego rodzaju zabawy, gry, konkursy, zawody sportowe,
17) znać prawa, które mu przysługują,
18) wiedzieć co robić, gdy jego prawa są łamane,
19) dążyć do zapisania w Statucie Szkoły i Kodeksie Ucznia innych praw i uprawnień, które wydają mu się ważne,

W szkole ma obowiązek:

1) szanować nauczycieli, pracowników obsługi i innych uczniów,
2) godnie reprezentować szkołę,
3) być na lekcjach zgodnie z planem lekcyjnym,
4) przychodzić punktualnie na lekcje,
5) być przygotowanym do lekcji,
6) uważać na zajęciach,
7) być grzecznym i kulturalnym,
8) reagować na zło,
9) szanować cudze poglądy,
10) dbać o bezpieczeństwo własne i innych uczniów,
11) dbać o estetyczny wygląd klasy, szkoły,
12) przestrzegać regulaminu pracowni, świetlicy, biblioteki, sali gimnastycznej,

Uczniom nie wolno:

1) ściągać na sprawdzianach,
2) samowolnie opuszczać obiektu szkolnego,
3) bić kogoś,
4) niszczyć sprzętu szkolnego,
5) używać wulgarnych wyrazów,
6) śmiecić, pluć,
7) kłamać i kraść,
8) wyłudzać od innych pieniędzy,
9) posiadać i używać: używek, źródeł ognia oraz innych środków zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
10) przychodzić do szkoły pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
11) wzorować się na brutalnych bohaterach filmowych,
12) wprowadzać osoby obce na teren szkoły,


§ 77

1. Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek pedagoga uczestniczyć
w zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych.

§ 78

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w szkole. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.
2. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

3. Wszyscy uczniowie szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły i kultywować jej tradycje.

§ 79

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW.

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 7 do 15 lat. Podlegają oni
obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
2. Dyrektor szkoły przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkałych w ustalonym przez j.s.t. dla szkoły obwodzie.
3. Warunki przyjęcia do szkoły określają odrębne przepisy.
4. Warunki przyjęcia do szkoły ucznia spoza ustalonego obwodu określają odrębne przepisy ustanowione przez j.s.t.
5. Uczeń, który ukończył 18 rok życia może złożyć do Dyrektora szkoły pisemny wniosek
o umożliwienie mu kontynuowania nauki w szkole. Tym samym we wniosku tym uczeń obowiązuje się do przestrzegania wszelkich regulaminów szkolnych.
6. Na podstawie wniosku, o którym mowa w §79 pkt.5 Dyrektor szkoły wyraża zgodę na kontynuowanie przez ucznia nauki w Szkole Podstawowej Nr1 im. Polskich Noblistów
w Więcborku.
7. W przypadku stwierdzenia łamania regulaminów, do przestrzegania których obowiązał się uczeń, o którym mowa w §79 pkt.5, uczeń ten na mocy uchwały Rady Pedagogicznej zostaje skreślony z listy uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Noblistów
w Więcborku.

§ 80
Warunki i tryb przechodzenia uczniów do szkoły z innych szkół regulują odrębne przepisy.

§ 81
Nagradzanie uczniów.

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;
2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;
3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach
sportowych;
4) nienaganną frekwencję;
5) wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły

2. Rodzaje nagród:

1) Pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;
2) Pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy;
3) Pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;
4) Dyplom uznania;
5) List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;
6) Nagroda rzeczowa;
7) Pocztówka ze Szkoły Podstawowej Nr 1 ;
8) Wycieczka.

§ 82

Karanie uczniów.

1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:

1) Nieprzestrzeganie zapisów statutu;
2) Nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;
3) Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;
4) Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;
5) Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły.

2. Rodzaje kar:

1) Upomnienie wychowawcy klasy;
2) Upomnienie dyrektora szkoły;
3) Nagana dyrektora szkoły udzielona w obecności rodziców;
4) Nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez szkołę do momentu zniesienia kary przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy;
5) Nietypowanie ucznia do reprezentowania szkoły do momentu zniesienia kary przez dyrektora na wniosek wychowawcy;
6) Zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;
7) Przeniesienie do równoległej klasy.


§ 83

1. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze
i wychowawcze, które kara ma zrealizować.

2. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.

3. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

4. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

5. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 82 ust.2 pkt 1:
1) wysłuchania dokonuje wychowawca klasy;
2) udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

6. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 82 ust. 2 pkt 2–7:
1) wysłuchania dokonuje dyrektor/wicedyrektor szkoły;
2) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy;
3) z czynności wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują: dyrektor/wicedyrektor szkoły, uczeń oraz wychowawca.

7. O zastosowanej karze dyrektor szkoły zawiadamia na piśmie rodziców lub osobę, pod której opieka prawną uczeń pozostaje.

8. Kary wymienionej w § 82 ust. 2 pkt. 3 i 6 dyrektor szkoły udziela w obecności rodziców lub osoby, pod której opieką prawną uczeń pozostaje podczas spotkania na terenie szkoły w terminie wskazanym przez dyrektora. Ust. 2 nie stosuje się w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje.

9. Odpis zawiadomienia o ukaraniu wkłada się do teczki indywidualnej ucznia znajdującej się u pedagoga szkolnego.

10. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia
i daty jego popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania.

11. Rodzicom lub opiekunowi prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.

12. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

13. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

14. Odwołanie wnosi się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy.
15. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie wychowawca, pedagog szkolny, wicedyrektor szkoły w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.
16. Decyzja komisji jest ostateczna.
17. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.
18. O zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek wychowawcy, pedagoga lub samorządu uczniowskiego.
19. Wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby dopuścił się przewinienia określonego w § 82 ust. 1
20. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z teczki ucznia po roku nienagannego zachowania.
21. W sprawach dotyczących ukarania ucznia w miarę potrzeb zbiera się zespół wychowawczy szkoły.
22. W szczególnych przypadkach łamania prawa Rada Pedagogiczna szkoły może skierować wniosek wraz z uzasadnieniem do dyrektora szkoły o przeniesienie ucznia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator Oświaty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 84

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami..
3. Regulaminy określające działalność Szkoły jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo oświatowe.


§ 85

Ceremoniał szkolny

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku ma własny hymn, sztandar, patrona i logo.

2. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości:
1) Inauguracja roku szkolnego,
2) Ślubowanie uczniów klas pierwszych,
3) Dzień Edukacji Narodowej,
4) Święto Niepodległości ,
5) Święto imienin szkoły
6) Wigilia Świąt Bożego Narodzenia,
7) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
8) Zakończenie roku szkolnego
9) Uroczystości uwzględnione w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowanym na dany rok szkolny.


4. Odświętny strój obowiązuje społeczność szkoły na uroczystościach i egzaminach końcowych.

§ 86

Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) statutu

1. Statut szkoły może ulec zmianie w całości lub w części.
2. Zmiany ( nowelizacja) w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
1) organów szkoły,
2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.

3. Projekt zmian statutu szkoły opracowuje komisja statutowa i przedkłada je na
posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Zmiany wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej
w postaci aneksu lub tekstu jednolitego.

4. O zmianach ( nowelizacji) w statucie dyrektor szkoły powiadamia organy szkoły, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

5. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach.

6. Uchwałą nr 5 2017/2018 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku z dnia 28.11.2017 r. przyjęto zapisy Statutu Szkoły.Opublikował: Arkadiusz Skowron
Publikacja dnia: 03.11.2019
Podpisał: Arkadiusz Skowron
Dokument z dnia: 28.11.2017
Dokument oglądany razy: 2 780